Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep RunMasters
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod URL runmasters.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Runmasters a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL www.runmasters.pl, zwanego dalej „Sklepem”
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem URL www.runmasters.pl, prowadzony jest przez Runmasters.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą java script oraz obsługującą HTML5,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 300 x 400 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Runmasters zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Runmasters może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Runmasters za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Runmasters.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Runmasters.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Runmasters,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową runmasters.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Runmasters Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu runmasters.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego przez organizatora,
b) płatnością w systemie Tpay,
c) zapłata kartą płatniczą w systemie Tpay (płatność pobrana w momencie dokonywania zamówienia).

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Runmasters jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@runmasters.pl. Runmasters zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Runmasters nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Runmasters podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Runmasters o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@runmasters.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Runmasters obowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Runmasters a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Runmasters a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Runmasters.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin biegu

REGULAMIN BIEGÓW Runmasters

CEL IMPREZY

Celem imprezy jest organizacja   wydarzenia   sportowego z elementami sportu ekstremalnego   i   masowego mającego na celu popularyzację aktywności ruchowej, która wymaga:

 1. Wykorzystania umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
 2. Rywalizacji z umiejętnością i wolą współdziałania;
 3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

 

ORGANIZATOR

Organizatorami wszystkich imprez (w tym m.in. biegów, biegów dla dzieci, treningów) z cyklu Runmasters jest RENT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [właściciel] z siedzibą w Poznaniu przy ul. Biegańskiego 44A, z kapitałem zakładowym 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000570798, posiadająca REGON: 362216745, NIP: 9721256728, zwana dalej „Organizatorem”.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Imprezy Runmasters to wydarzenia które mają za cel współzawodnictwo i dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny. Na trasie biegu znajdują się przeszkody, które weryfikują umiejętności zawodnika takie jak: sprawność, skoczność, siłę, wytrzymałość i odporność psychiczną uczestników.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZ

 1. Imprezy odbywają się na terenie w Tucznie, k. Poznania (współrzędne 52.506027’N, 17.120306’E). Godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy wszystkich biegów są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.runmasters.pl („Strona internetowa”).
 2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

PRZESZKODY

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej.
 2. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, morze, wzniesienia, góry, drzewa;

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem.

UCZESTNICTWO

 1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Prawo do startu w biegach Runmasters Kids mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nie więcej niż 10 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

4. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 4 lit. c -e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) Zamieszczanie i   publikowanie   w   prasie, na   stronach   internetowych, plakatach   i bilbordach,

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów biegów dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.
 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie wpisowego.
 3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 7 dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg.
 4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.
 6. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na bieg przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem biegu.

 

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju biegu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Wysokość wpisowego dla każdego biegu określona została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej.
 3. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na 3 dni przed danym biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej Organizator może przenieść nieopłacone zgłoszenie rejestracyjne do ostatniej serii danego biegu bez powiadomienia o tym Uczestnika. W miarę możliwości Organizator przekaże Uczestnikowi informację o planowanym przeniesieniu na 3-5 dni przed biegiem, drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką lub kartą płatniczą, w ramach dostępności miejsc na wybrany bieg. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku opłatę administracyjną.
 4. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn startujących w jednym biegu, których wysokość wskazana została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej. Zniżki drużynowe nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów a nie poprzez zapisy online.
 5. Zniżka dla zespołów/drużyn za dany bieg jest realizowana poprzez wydanie uprawnionym osobom indywidualnego kodu/bonu uprawniającego do zniżki kwotowej na inne biegi Runmasters. Zniżka drużynowa nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.
 6. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił wpisowe, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora Spark International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@runmasters.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności znajdujący się na Stronie internetowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: kontakt@runmasters.pl.

W przypadku, gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator udziela rabatu w wysokości 50% otrzymanych płatności na start w innym organizowanym przez siebie biegu (bieg w innym terminie). Indywidualny kod zniżkowy zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji i może być wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania rezygnacji.

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

a) prawo wzięcia udziału w biegu;

b) zestaw startowy (szczegóły dotyczące zestawu startowego są każdorazowo wskazane na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi);

c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich przeszkód;

d) napój;

e) podstawową opiekę medyczną;

f) prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie;

TRASA BIEGU, PRZESZKODY, KLASYFIKACJE

1. Dystans do pokonania to:

 1. Trasa OPEN – 3,5 km, 20 przeszkód (rzeczywista długość trasy może się różnić do 15%) – limit czasowy na pokonanie trasy to 2 godziny;
 2. Trasa SEMI_PRO – 6 km, 30 przeszkód (rzeczywista długość trasy może się różnić do 15%) – limit czasowy na pokonanie trasy to 3 godziny;
 3. Trasa MASTERS – 12 km, 40 przeszkód (rzeczywista długość trasy może się różnić do 15%) – limit czasowy na pokonanie trasy to 5 godziny;
 4. Trasa KIDS – 0,8 km, 15 przeszkód (rzeczywista długość trasy może się różnić do 5%) – limit czasowy na pokonanie trasy to 30 minut.

2. Organizator przyznaje wyróżnienia w kategorii męskiej oraz żeńskiej, nagradzając nagrodami rzeczowymi 50 osób w każdej z kategorii. W przypadku trasy MASTERS organizator przyznaje również wyróżnienia w kategoriach wiekowych:

 1. 18 – 30;
 2. 31 – 45;
 3. 45+;

3. Na trasie rozlokowane zostaną przeszkody o zróżnicowanym stopniu trudności, których pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych, a także współpracy między uczestnikami. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały uczestników biegu, sprawdzając ich wytrzymałość, siłę, koordynację ruchową czy umiejętność współpracy.
4. Start biegu odbędzie się w wydzielonej strefie startu. W zależności od ilości zgłoszeń uczestnicy będą startować w grupach 40 – 60 osób z zachowanym odstępem czasowym pomiędzy startem poszczególnych grup.
5. Pominięcie lub niezaliczenie przeszkód związane jest z obowiązkiem wykonania karnych ćwiczeń wskazanych przez organizatora.
6. Kara realizowana będzie przez zatrzymanie uczestnika przez członka obsługi toru i liczeniu wykonanych powtórzeń w pobliżu pominiętej przeszkody.
7. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.
8. Uczestnikowi, który w danym roku kalendarzowym ukończy 4 z 6 organizowanych biegów przysługuje prawo wzięcia udziały w organizowanym Finale Ligi, w którym główną nagrodą będzie nagroda finansowa.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującego limitu czasu, zmiany w sposobie naliczania kar za pominięcie przeszkód oraz zmian w nagradzaniu i klasyfikowaniu poszczególnych kategorii.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
 2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
 4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogó
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

Pin It on Pinterest

Podziel się